7059. - Σκέψεις επι τής δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως τών νέων Ελ- λήνων. Ύπό Α. Φατσέα καθηγητού. Προς τον Ύπουργόν τής δημοσίας Παιδείας. Έν Λαμία. Έκ τής τυπογραφείας Εύθ. Οίκονομίδου 1856. Είς 8ον, φ. 1 α. ά. + σ. γ'4-36 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 7060. ΓΕΝ. Κ. G. 814. *
Α. Φατσέα | Α. Φατσέα

Σκέψεις επι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σκέψεις επι της δημοσίας και ιδιωτικής εκπαιδεύσεως των νέων Ελλήνων.