7058. - Σεμίραμις μελόδραμα τραγικόν. Εις δύο πράξεις. Τονισθέν μεν Ύπό τοϋ μουσικοδιδάσκαλου Poaaiviy. Μεταφρασθέν δε εκ τοΰ 'Ιταλικού Παρ' ου Μετεφρά- σθη. 'Αθήναι, Τυποις Γεωργίου Έμ. Κοτσαμπασοποΰλου. 1856. Είς 8°ν μικρόν, α 32. ΓΕΝ. Varia 328. -*

Σεμίραμις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σεμίραμις