7057. - Ρητορική εκ τών ενδοξότερων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων έρανισθεΐσα και συνταχθείσα υπό Ν. Βάμβα, καθηγητού της φιλοσοφίας εν τφ Β. °Οθ. Πανεπιστημίφ. "Εκδοσις τρίτη. Ύπό Ι. Βάμβα. — Ει μεν σοι υπάρχει------ατε- λής έ'ση. Πλάτ. Φαίδρ.—Άθήνησι, τΰποις Χ· Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1856. Είς 8°ν, σ. δ'+ 388. Πρβλ. αριθ. 779 και 3533. ΕΒΕ. ΓΛ. 189Ε, ΒΒ-. #
Ν. Βάμβα,

Ρητορική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ρητορική