7055. - Πρώται γνώσεις προς χρήσιν τής νεολαίας εις το εν Βεληγραδίω Ελληνικόν σκολεϊον, κατ' εγκρισιν τής εξεταστικής τών βιβλίων επιτροπής. Τιμάται 60 παράδων. Έν Βεληγραδίω εκ τής τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως 1856. Εις 16°ν, σ. 66. Κουμανούδης 2,286.

Πρώται γνώσεις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρώται γνώσεις