7053.-Προς τους συμπολίτας μου. [έν τέλει:] Κέρκυρα τή 14 Αύγουστου 1856 Σπυρίδων Άνδρόνης. Τυπογραφεΐον Ερμής. Εις δον, α. 7. IEEE—. -*¦
Σπυρίδων Άνδρόνης

Προς τους συμπολίτας μου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τους συμπολίτας μου