7051.-Προς το εν Παρισίοις Σ. Συμβοΰλιον. "Ολυμπος τη 1/13 Φεβρουα- ρίου 1856. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου Α. Γκαρπολά 1856. Εις 8°ν, α. 26. Έπί τοΰ έξοιφΰλλου : Ζήτω ή 25 Μαρτίου 1856. Τοΰ Ζήση Σωτηρίου. IEEE—. Μ-
Ζήση Σωτηρίου

Προς το εν Παρισίοις Σ. Συμβούλιον. Όλυμπος τη 1/13 Φεβρουαρίου 1856.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς το εν Παρισίοις Σ. Συμβούλιον. Όλυμπος τη 1/13 Φεβρουαρίου 1856.