7050. - Πρόγραμμα τής υποδοχής τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως εν τε τω Πει- ραιεΐ και ταΐς 'Αθήναις, [κάτω :] Έν 'Αθήναις, την 30 'Οκτωβρίου 1856. Μφ. 0.28 χ 0.40. ΜΜΠ—. -*

Πρόγραμμα της υποδοχής της Α. Μ. του Βασιλέως εν τε τω Πειραιεί και ταις Αθήναις,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα της υποδοχής της Α. Μ. του Βασιλέως εν τε τω Πειραιεί και ταις Αθήναις,