7049. - Πρόγραμμα της τελετής τών άποβατηρίων τής Α. Μ. τής Βασιλίσ- σης, [κάτω:] Έν 'Αθήναις την α'. Φεβρουαρίου· 1856. εκ τοΰ Βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.30x0.41. ΜΜΠ—. *

Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα της τελετής των αποβατηρίων της Α. Μ. της Βασιλίσσης,