7048. - Πρόγραμμα της τελετής τοΰ νέου έτους, [κάτω:] Έν 'Αθήναις τήν 30 Δεκεμβρίου 1856. εκ τοΰ βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.29 Χ 0.41. Πρβλ. αριθ. 7044. ΜΜΠ—. -Η-

Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα της τελετής του νέου έτους