7045. - Πρόγραμμα τής εορτής τοϋ ονόματος τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέο>ς. [κάτω:] Έν'Αθήναις τήν 17 Σεπτεμβρίου 1856. έκ τοϋ Βασ. τυπογραφείου. Μφ. 0.29 χ 0.40. ΜΜΠ -. #¦

Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα της εορτής του ονόματος της Α. Μ. του Βασιλέως.