7044. - Πρόγραμμα δια τήν πανήγυριν τοϋ νέου έτους [κάτω:] Έν 'Αθή- ναις, τήν 29 Δεκεμβρίου 1856. Έκ τής τυπογραφίας Άνδ. Κορομηλά κατά τήν όδόν τοϋ Έρμου αρ. 215. Μφ. 0.32 χ 0.47, ελληνιστί και γαλλιστί. Πρβλ. άρι*. 7048. ΜΜΠ—. *

Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα δια την πανήγυριν του νέου έτους