7042. - Πρακτική οδηγία ήτοι πίνακες αριθμητικοί, δι' ων εύρίσκομεν ευκό- λως το εξαγομενον τών δυσκολωτέρων αριθμητικών πράξεων, χρησιμεύουσα είς τήν πώλησιν και άγοράν πραγμάτων παντός είδους με πάσαν τιμήν και πάν νόμισμα, ΰπό Ι. Τ. Έν 'Αθήναις, έκ τής τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. 1856. Εϊς 8°ν, σ. 44. Κουμανοΰδης 2, 311. #
Ι. Τ

Πρακτική οδηγία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτική οδηγία