7041. - Πρακτικά τών συνεδριάσεων της Βουλής κατά τήν τρίτην σύνοδον τής τετάρτης βουλεΐ'τικής περιόδου. Τόμος πρώτος. Έν 'Αθήναις, έκ του δημοσίου τυπογραφείου. 1856. Είς 8ον, α. 698. Τφ αύτφ ετει: Τόμος δεύτερος, σ. 720 + ια' Τόμος τρίτος, φ. 1 ά. ά. + σ. 721-1389. ΒΒ-.

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής