7039. - Ποιήματα Διάφορα Ίουλίου Τυπάλδου. Έν Ζακύνθω Τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, Διευθυνόμενον παρά Ν. Ταρουσσοπουλου. 1856. ΕΙς 12ον, σ. 200. ΕΒΕ.Ν.Φ. 1137, ΛΟΒ. A 52/IV.
Ίουλίου Τυπάλδου.

Ποιήματα Διάφορα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ποιήματα Διάφορα