7036. - Πνευματικός Καθρέπτης έκ τοΰ Ρωσσικοϋ εις την καθομιλουμένην ήδη πρώτον μεταφρασθείς ΰπό Πέτρου αυταδέλφου τοΰ αγίου Θαβωρίου. "Εκδοσις δευτέρα δαπάνη Γ. Πολυμερή. Έν Έρμουπόλει, τύποις Γ. Πολυμερή. 1856. Εις 8°ν, α. δ' + δ'+40. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 5812. Παρά ΛΕΥ— άντίτυπον άνευ εξωφύλ- λου. Κουμανούδης 2, 303. -Η-
Πέτρου αυταδέλφου τοΰ αγίου Θαβωρίου.

Πνευματικός Καθρέπτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πνευματικός Καθρέπτης