7034. - Πινακίδες η νέον άλφαβητάριον έκ τών εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως. Επιμέλεια τοΰ Ι. Π. Κ[οκκώνη]. Προς χρήσιν τών Δημοτ. Σχολείων. Έν 'Αθήναις, Τύποις και άναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού. Όδός Έρμου, αριθ. 212. 1856. Ε(ς 16ον, σ. 80. ΔΒΚ-. -»-
Ι. Π. Κ[οκκώνη].

Πινακίδες η νέον άλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πινακίδες η νέον άλφαβητάριον εκ των εγκεκριμένων πινάκων της αναγνώσεως.