7027.-Περί μεθόδου ταχυμαθητικής τοΰ άναγιγνώσκειν, γράφειν, και άριθ- μεΐν. Μέρος δεύτερον, πίνακες προς έφαρμογήν αυτής Ύπό Ι. Π. Κ[οκκώνη]. Πάσα κλεψιτυπία τών παρόντων καταδιώκεται κατά τον νόμον, «αθώς και ή τοΰ Α'. Μέ- ρους. Άθήνησι, έκ τοΰ τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420). 1856. Είς 8ον, ΙΕ' πίνακες και δύο λιΰ-όγραφοι. ΔΒΠ 667. *
Ι. Π. Κ[οκκώνη].

Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγιγνώσκειν, γράφειν, και αριθμείν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί μεθόδου ταχυμαθητικής του αναγιγνώσκειν, γράφειν, και αριθμείν.