7026.-Περί μακροβιότητος τοΰ άνθρωπου και περί της ποσότητος της ζωής έπι της γης, 'Υπό Π. Φλουρένσου, Μέλους της Γαλλικής 'Ακαδημίας και ισοβίου γραμματέως της 'Ακαδημίας τών Επιστημών, μέλους τών Βασιλικών εταιρειών τοΰ Λονδίνου και Έδεμβούργου, μέλους τών Βασιλικών 'Ακαδημιών της Στοκχόλμης, τοΰ Μονάχου, τοΰ Τουρίνου, της Μαδρίτης, τών Βρυξελλών, κτλ. κτλ. Καθηγητού της συγκριτικής φυσιολογίας εις το έν Παρισίοις Μουσεΐον της Φυσικής ιστορίας. Μετε- φράσθη έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Μ. Ν. Βελονάκι?, φοιτητοϋ τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου, και εξεδόθη δαπάναις Έμ. Άντωνιάδου. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου 'Αθηνάς. (Κατά την όδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128) 1856. Εις 16ον, σ. ξδ' + 207. ΦΜ—. *
Π. Φλουρένσου

Περί μακροβιότητος του άνθρωπου και περί της ποσότητος της ζωής έπι της γης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί μακροβιότητος του άνθρωπου και περί της ποσότητος της ζωής έπι της γης