7024. Περιήγησις έν Κριμαίο; μετά ημερολογίου υπό Γεωργίου Πολυ- μέρη. Έν Έρμουπόλει, Έκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή. 1856. Είς 8<>ν, σ. 64. ΕΒΕ. Γ.Π. 4328, ΓΕΝ. Geogr. 1748, ΛΟΒ. Α 50/11. -Η-
Γεωργίου Πολυ-μέρη

Περιήγησις εν Κριμαίος μετά ημερολογίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περιήγησις εν Κριμαίος μετά ημερολογίου