7022. - Περί δογμάτων, διοικήσεως καί ιερουργιών τής Αγγλικής Εκκλη- σίας Πονημάτιον Κοσίνου Επισκόπου Δυνέλμου. Οΐς προσετέαΉ) βραχέα μέν τινά περί τής Καθολικής πίστεως καί τής 'Αγγλικής μεταρρυθμίσεως ερανισθέντα εκ τών συγγραμμάτων Άνδρηέως, Ίουήλλου, Ούεβηρεγίου, Βούλου τε, Επισκόπων, καί 'Ιακώ- βου Α' τοΰ Βασιλέως. Έν εΐδει δε παραρτήματος καί ή κατήχησις τής 'Αγγλικής Εκκλησίας. Εκδίδοντος Φριδερίκου Μερρίκου, Τ. Δ. Μετάφρασις έκ τοΰ λατινικοΰ Παρά τοΰ Δ[ιδάκτορος] Α. Κάλβοο Καθηγ. τής Φιλοσ. Και Μέλους Διαφ. Φιλοσ. Έπιστ. και Θρησκ. 'Εταιριών. Δημοσιευθέν έν Όξωνία παρά Παρκέρω. Έν Λονδίνω, παρά Παρκέρω κατά το Στράνδ, αρ. 377. Έν Νέω Έβοράκω, παρά Δάνα καί Συντρ. Έν Μελίτη παρά Μυίρω. ΑΩΝΣΤ. Εις 160ν, σ. XII + 109. Έν τέλει: Έκ τής έν xfj αυλή τού Έρυθροΰ Λέοντος Τυπογραφίας Ταύλορος καί Φραγκίσκου. ΔΒΚ—. -*
Κοσίνου Επισκόπου Δυνέλμου

Περί δογμάτων, διοικήσεως και ιερουργιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί δογμάτων, διοικήσεως και ιερουργιών