7021. - Περί γενέσεως τοΰ ανθρωπίνου καρπού και ανατομικό φυσικά αν- τικείμενα και παρατηρήσεις φΰσει και θαυμάσια άνάπτυξις τοΰ ανθρωπίνου καρποΰ τής παθολογικής και φυσικής ανατομίας τοΰ αύτοϋ συγγράμματος και τοΰ μεγάλου ανα- τομικού {)εάτρου τής άνθρωπότητος. 'Υπό τοΰ διδάκτορος ϊατροΰ, χειρουργού, μάμου και μέλους πολλών εταιριών, Άχελοΐδου. Εκδίδεται δαπάνη Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. — Ό άνθρωπος είναι το αριστούργημα τής Δημιουργίας.—Έν Άα^ήναις, εκ τής τυπογραφίας Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 'Οδός Βύσση και 'Αχαρνών άρα*). 302). 1856. ΕΙς 4°ν, σ. 20. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 173 Κ καί 205Ρ, ΓΕΝ. Nat. Hist. 322. 1. #¦
Άχελοΐδου

Περί γενέσεως του ανθρωπίνου καρπού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί γενέσεως του ανθρωπίνου καρπού