7019. - Παράρτημα τών περί ιερών ακολουθιών επιστολών συγγραφέν μέν Ρωσσιστΐ και εκδοθέν έν Πετρουπόλει, έξελληνισθέν δε υπό Θεοδώρου Βαλλιάνου Συνταγματάρχου τών Γενικών Επιτελών τοϋ Στράτου τής Ελλάδος. Άθήνησι, Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη της Αγοράς Αριθ. 420). 1856. Είς 8<>ν, σ. ι'+ 11-71. Πρβλ. αριθ. 5419. ΕΒΕ. Θ. 191, ΓΕΝ. Theol. 461.
Θεοδώρου Βαλλιάνου

Παράρτημα τών περί ιερών ακολουθιών επιστολών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παράρτημα τών περί ιερών ακολουθιών επιστολών