7018. - Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου εις τάς οποίας φανερώνεται ένας χωριάτης πανοϋργος και δξΰνους, ό όποιος υστέρα από διάφορα παθήματα, διά τον πολϋν και ός/υτατόν του νουν, γίνεται βασιλικός σύμβουλος. "Αμα δε και ή δια- θήκη τά γνωμικά και α! παροιμίαι τοϋ αΰτοϋ. Ποίημα χαριέστατον, συντεθέν ίταλι- στί παρά Ίουλίου Καίσαρος Δελλα Κρότζε Έν Βενετία εκ τοϋ ελληνικού τυπογρα- φείου τοϋ Αγίου Γεωργίου. 1856. Είς 8<>ν μικρόν, σ. 112, ΒΜΠ 3752, ΒΠΘ 15009. *
Ίουλίου Καίσαρος Δελλα Κρότζε

Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πανουργίαι υψηλότατοι Μπερτόλδου