7017. - ΙΙαναγιώτου Σούτσου. Επιτάφιος λόγος. Εκφωνηθείς έν τώ νε- κροταφεία) επί τοϋ Μιχαήλ Τοσίτσα.-'Αμήν λέγω ύμΐν !------εις μνημόσυνον έαυτοϋ».- 'Αθήνησι, Τΰποις Νικολάου Άγγελίδου οδός Έρμου παρά τη Καπνικαρέα. 1856. ΕΙς 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 1146Η, IEEE 344. *
ΙΙαναγιώτου Σούτσου

Επιτάφιος λόγος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος λόγος.