7016. - Παγκόσμιος "Έκθεσις τον 1855. Κατάλογος των εκτεθέντων ελληνι- κών προϊόντων μετά εισαγωγής περί τών κυριωτερων βιομηχανιών τοϋ έθνους. Έν 'Αθήναις εκ τοϋ Βασιλικοΰ τυπογραφείου. 1856. Είς 4ον, σ. δ'+ 30. Κουμανούδης 2, 318. *

Παγκόσμιος Έκθεσις τον 1855.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Παγκόσμιος Έκθεσις τον 1855.