7015.-Ό Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Νικολάου Άγγελίδου 'Οδός Έρμου παρά τη" Καπνικαρέα. 1856. Εις 80ν, σ. 40. 'Εν τέλει υπογράφει Σ. Δ. Βυζάντιος. Άπάντησις είς τό ανωτέρω υπ' αριθ. 6506 φυλλάδων. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 193 Κ, ΓΚΝ. Gr. Class. 5306.
Σ. Δ. Βυζάντιος.

Ο Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Σκαρλάτος ει κατά Χρυσοβέργην