7012. - Όμιλίαι έκφωνηθεΐσαι ύπό τοΰ σεβασμιωτάτου αγίου Φιλιππουπό- λεως Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου τοΰ Λεσβίου. Εις τάς τελετάς τοΰ Παρθεναγωγείου
Χρυσάνθου τοΰ Λεσβίου.

Ομιλίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλίαι