7011.- Όμιλίαι εις την ΐ)είαν και ίεράν λειτουργίαν. Έν Κωνσταντινουπό- λει, Τΰποις 'Αντωνίου Κορομηλά και Πλάτωνος Πασπαλλή. 1856. Είς 8°ν, σ. 48. ΜΒΑ 22 και 1868. *

Όμιλίαι εις την Θείαν και ιεράν λειτουργίαν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όμιλίαι εις την Θείαν και ιεράν λειτουργίαν.