7010.-Ό μάγειρος ή ό φίλος τής οικιακής οικονομίας. Βιβλίον άναγκαιότα- τον εις τάς οικογενείας, τους ξενοδόχους, τους ζαχαροπλάστας, τους καφφεπώλας και τους πνευματοποιούς κλπ. κλπ. Μεταφρασθέν έκ τοΰ Ίταλικοΰ ύπό Σωτηρίου Λομβάρ- δου και εκδοθέν δαπάνη Α. Σ. Άγαπητοΰ. Έν Πάτραις, έκ τοϋ τυπογραφείου Π. Εύμορφοπούλου και Γ. Σταυροπούλου. 1856. Είς 16°ν. Κουμανούδης, 2, 325. -Η-
Σωτηρίου Λομβάρ-δου

Ό μάγειρος ή ο φίλος της οικιακής οικονομίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό μάγειρος ή ο φίλος της οικιακής οικονομίας.