7009. - Όλλενδόρφου Μέθοδος έφηρμοσμένη ε'ις την Γαλλικήν γλώσσαν και διδάσκουσα το λαλεΐν και γράφειν αυτήν έν διαστήματι έξ μηνών. — ("Ην δε λης, πεΐραν λάβε.)-Μεταφρασθεΐσα εκ τοΰ Άγγλικοΰ ύπό Ν. και Κ. Κοντοποόλοο. Έν Σμύρνη, έκ τοΰ τυπογραφείου τής 'Αμάλθειας. 1856. Είς 8<>ν, σ. 516. ΜΒΑ 618.
Μέθοδος έφηρμοσμένη ε'ις την Γαλλικήν γλώσσαν

Ολλενδόρφου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ολλενδόρφου