7008. - Ό Κύριος Σταυρός Βλάχος και ή υπ' αΰτοΰ Ύπουργοΰντος βελτιω- θεΐσα δημοτ. έκπαίδευσις. "Η άπάντησις Εις τά περί ταΰτης τής Βελτιώσεως ρη- θέντα υπ' αύτοΰ έν τη 96 συνεδριάσει τής Βουλής την 25 Αύγουστου 1856. Ύπό Ι. II. Κ[οκκών^]. Άθήνησι τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1856. Εις 8<>ν, σ. 16. Πρβλ. αριθ. 6907. ΓΕΝ. Κ. G. 803, ΔΒΚ—. -Η-

Η απάντησις Εις τα περί ταύτης της Βελτιώσεως ρηθέντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η απάντησις Εις τα περί ταύτης της Βελτιώσεως ρηθέντα