7006. - Οι λεγόμενοι ριζοσπάσται και σωτήρες τοΰ τόπου [έν τέλει:] Ζά- κυνθος, τχ\ 4 ΙΟβρίου 1856. Έλληνικψ ετει. Τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος, Κωνσταντί- νου Ρωσσολίμου. Εις 8°ν, σ. 7. Πρβλ. αριθ. 6862. ΦΜ.—

Οι λεγόμενοι ριζοσπάσται και σωτήρες του τόπου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι λεγόμενοι ριζοσπάσται και σωτήρες του τόπου