7004.-Ό θνάατος τοΰ άοιδίμου Μιχαήλ Τοσίτζα. Έν 'Αθήναις τήν 4 Νοεμβρίου 1856 'Απλή στιχουργία Ίωάννου Μαθαρίκου. — Ποίει χρηστότητα------ δανείζει ό δίκαιος. (Ψαλμ. λς'.) Έν 'Αθήναις 1856. Είς 12ον, σ. 24. ΕΒΕ. Ν. Φ. 776. -*
Ίωάννου Μαθαρίκου

Ό θάνατος του αοιδίμου Μιχαήλ Τοσίτζα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό θάνατος του αοιδίμου Μιχαήλ Τοσίτζα.