7003.-Ό ευεργέτης της Ελλάδος Γεοοργιος Σίνας. Ποίησις Γ. Χ. Ζαλοκώ- στα. Άθήνησι τύποις Α. Γκαρπολά 1856. Κουμανούδης, 2, 294. *
Γ. Χ. Ζαλοκώ-στα

Ό ευεργέτης της Ελλάδος Γεώργιος Σίνας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό ευεργέτης της Ελλάδος Γεώργιος Σίνας.