7002.-Ό έν Ελλάδι άστυκός νόμος. ΑΊνέσιμος διατριβή υπό Ν. Mινώτου, Παρουσιασθεΐσα τη Νομική τοϋ Πανεπιστημίου "Οθωνος Σχολή κατά την εις τον διδακτορικόν βαί)μόν αυτοΰ άναγόρευσιν. — «Ου γάρ τοις ψηφίσμασιν, — τάς πόλεις.» Ίσοκρ. Άρειοπ. § 16.—Έν 'Αθήναις, τΰποις Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιούμη. 1856. Εις 8ον, σ. 19. ΔΒΠ 9479, ΔΒΚ-.
Ν. Mινώτου

Ό εν Ελλάδι αστυκός νόμος. Αινέσιμος διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό εν Ελλάδι αστυκός νόμος. Αινέσιμος διατριβή