6996. - Ν[ικολαΐδου] Μύρωνος ό "Ελλην τής "Ιδης, έξάμετρον έπος εις άσματα δύω. Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου οδός Έρμου άνω τής Καπνικαρέας αριθ. 211. 1856. Εις 8<>ν, σ. ια' + 13 - 43. ΕΒΕ. Ν. Φ. 816.
Ν[ικολαΐδου] Μύρωνος

ό Έλλην της Ίδης,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ό Έλλην της Ίδης,