6994.-Νικολάου Καραμςζίνου. 'Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσ- σίας. Έξελληνισθεΐσα εκ τοϋ Γαλλικού, παραβληθέντος προς το ρωσσικόν πρωτότυ- πον υπό Κωναζαντίνου -. Κροκίδα. Τόμος πρώτος. Έν Άι^ήναις Τύποις Χ. Νικο- λαΐδου Φιλαδελφέως. Παρά τη Πύλη τής 'Αγοράς, αριθ. 420 1856. Εις 8°ν, σ. μ'+ 331, μεθ'ενός γεωγραφικοί πίνακος. Προτάσσεται λιθογραφία τοΰ συγγρα- φέως. Τφ αϋτω έτει: Τόμος δεύτερος, σ. 349. Πρβλ. αριθ. 6853. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2485. ·*
Νικολάου Καραμςζίνου

Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας.