6991.-Νέα Άπόδειξις Της προστασίας τοΰ 'Αγίου και Θαυματουργού Σπυ- ρίδωνος άφιερωθεΐσα τφ πανιοσωτάτορ κυρίω κυρίφ Κόμητι Γεωργίφ Βουλγάρεϊ τφ Κερκυραίω υπό Vpvjfopioo ίερομ. Βάλμ^. Κέρκυρα τυπογ. Σχερία 1856. Εις 8°ν, σ. 24. ΛΕΚ—. *

Νέα Απόδειξις Της προστασίας του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέα Απόδειξις Της προστασίας του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος