6990. - Μετάφρασις τοϋ 'Υψηλού Αυτοκρατορικοί' Χάτι - Χουμαγιουνίου, άφο- ρώντος τους χριστιανούς και τους λοιπούς υπηκόους της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό Ζ. Ύπανδρευμένου. Έν Σάμο) 1856. Εις 12ον. ΠΓΣ 834. *
Ζ. Ύπανδρευμένου.

Μετάφρασις του Υψηλού Αυτοκρατορικού Χάτι - Χουμαγιουνίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μετάφρασις του Υψηλού Αυτοκρατορικού Χάτι - Χουμαγιουνίου