6988. - Μαθήματα Τριγωνομετρίας ευθυγράμμου και σφαιρικής, έρανι- σθέντα υπό τοϋ ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού Μιχαήλ Σοφιανό», αρχαίου μαθητοΰ τής Στρατιωτικής τών Ευελπίδων Σχολής, νΰν δε καθηγητοΰ τών Μαθηματικών παρά τή αυτή Σχολή. Προς χρήσιν τών μαθητών αύτοΰ. Έν "Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογρα- φείου Κ. Άντωνιάδου, Κατά την όδόν Έρμου 'Αριθ. 214. 1856. Ει; δον, σ. |20, μββ'ένός πίναχος. ΕΒΕ ΜΛΘ. 801. ΣΧΕ 1210/83. #

Μαθήματα Τριγωνομετρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα Τριγωνομετρίας