6987. - Μαθήματα πρακτικής ηθικής, μεταγλαπτισθέντα εκ τής Γαλλικής μετά προσθήκης Χάριν των εις τά Δημοτικά Σχολεία μαθητευομένων 'Υπό Ι. Π. Κ|οκκώνη]. Εκδίδονται δαπάναις 'Ανδρέου Κορομηλά. Έκδοσις δευτέρα. (Τιμάται Λεπτά 15). Έν 'Αθήναις, Έκ τής Τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Οδός Έρμου, 'Αριθ. 215. 1856. Εις 16«ν, σ. 16. Πρβλ. αριθ. 2850 και 6269. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1206. -8-
Ι. Π.Κ|οκκώνη

Μαθήματα πρακτικής ηθικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα πρακτικής ηθικής