6986. - Λόγος τής 25 Μαρτίου 1855. Οί γάμοι τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Κόριννα και Πίνδαρος. Εκδίδονται υπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως. Έν 'Αθήναις, τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς, 'Αριθ. 420). 1856. Εις 8°ν, σ. 104 + 1 α. ά. Τον πρόλογον υπογράφει Γ. Τερτζετης. ΕΒΕ. Ν. Φ. 1112, ΒΒ—, ΓΕΝ. Κ. G. 483, IEEE 862. *

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος