6985. - Λόγος Κ. Άσωπίου Έπί τής δευτέρας αΰτοΰ πρυτανείας, τή κε' Σε- πτεμβρίου 1856 Εις 8<>ν, σ. 107 + 1 ιϊ. ά. Ό λόγος (περί Μ. Αλεξάνδρου) έν σ. 1 -44. Περαιτέρω αϊ Ση- μειώσεις. ΤΡΕ-, ΣΤΙ. Δ 491. -Η-
Κ. Άσωπίου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος