6984. Λόγος επιτάφιος συντεθείς υπό τοΰ ελλογιμωτάτοί' Δρος Αθανασίου Διονυσιάδου  Mπονσινιόρ, διδασκάλου τής παγκοσμίας ιστορίας και χρονολογίας εν τφ Λυκείω Ζακύνθου, και παρ' αύτοϋ εκφωνηθείς εν τω ναώ τής Μητροπόλεως Ζακύν- θου, την 13 Δεκεμβρίου 1856, εν τή κηδείο; τοΰ καπετάν Κωνσταντίνου Παπαδημη- τροποΰλου τοΰ εξ Άνδραβίδος. Έν Ζακΰνθφ, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοπουλου. 1856. Εις δον, σ. 8. Legrand 1866. *¦
ΑθανασίουΔιονυσιάδου &nbsp | Mπονσινιόρ

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος