6978.-Λόγος εκφωνηθείς έν τφ άναγνωστηρίω της Ελληνικής Βουλής υπό Γεωργίου Τερτσέτη τοϋ Ζακυνθίου. Κατά το έτος 1855. Έν Ζακΰνθω τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1856. Εις 8»ν, σ 27 ΕΒΕ. Β.Ε Ι. 11991'. ΓΕΝ. K.G. 482, IEEE 861. *
Γεωργίου Τερτσέτη τοϋ Ζακυνθίου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος