6977.-Λόγος εις την άπειρον τοϋ Θεοΰ εύσπλαχνίαν συντεθείς και εκφωνη- θείς εν Ζακΰνθω υπό τοϋ έλλογιμωτάτου Δρος Άθανασίου Διονυσιάδου Μπονσινιόρ Διδασκάλου της Παγκοσμίου 'Ιστορίας και Χρονολογίας έν τφ δευτερεύοντι σχολείω Ζακύνθου. Έν Ζακϋνθω, τυπογραφεΐον Ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, διευ- θυνόμενον παρά Ν. Ταρουσσοπούλου. 1856. Εις 8°ν, σ. 47. ΕΒΕ. Θ 873*Κ, IEEE 825, ΙΜΚ-. *
Άθανασίου Διονυσιάδου Μπονσινιόρ

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος