6976.-Λόγος εισαγωγικός εις την σειράν της φιλοσοφίας εκφωνηθείς κατά την εναρξιν τών μαθημάτων της εν Παλαίω Κεφαλληνίας Πετριτσείου Σχολής υπό τοϋ γυμνασιάρχου Κ. Θ. Καρούσου. Έν Κεφαλληνία, Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλλη- νία» 1856. Εις 8°ν, σ. 22. ΕΒΕ. ΦΛΣ. 1161, IEEE 358. *
Κ. Θ. Καρούσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος