6975. - Λόγος εισαγωγικός εις την δογματ. Θεολογίαν εκφωνηθείς ύπό τοϋ Άρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου Κλεόπα. Καθηγητοϋ της Θεολογίας έν τφ Πανεπιστη- μίω "Οθ-ωνος. Άθήνησι, τΰποις Λ. Άθ. Μαυρομμάτη (οδός Αιόλου άριθ 337 πλη- σίον τοϋ Γεν. Ταχυδρομείου). 1856. Εις 8ον μικρόν, σ. 27. ΓΕΝ. Per. 166, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙ, ΘΦΠ 103.
Διονυσίου Κλεόπα.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος