6972. - Λεξικόν Ίταλικόν καΐ Έλληνικόν, έμπεριέχον πάσας τάς παρά τοις άρ- χαίοις Ίταλοΐς συγγραφεϋσιν έν χρήσει λέξεις, τάς τών επιστημών, τάς νεωστί εισα- χθείσας εις την γλώσσαν φιλολογικάς και έπιστημονικάς, τάς τοΰ εμπορίου, της ναυ- τιλίας, της γεωργίας και βιομηχανίας, πάσας τάς εν παντΐ τόπω της Ιταλίας λέξεις και φράσεις, άπαντα τά συνώνυμα και πλείστος νέας οΰπω καταχωρισθείσας έν τοις μέχρι τοΰδε έκδοχ^εϊσι λεξικοΐς, φιλοπονηθέν και εκδοθέν ύπό Ι. Π. Περίδου τοϋ Κρητός. Μέρος Α'. Α — CO Έν Έρμουπόλει έκ της τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου 1856. Εις 8°ν. Κουμονοΰδης, 2, 289. #¦
Ι. Π. Περίδου

Λεξικόν Ιταλικόν και Ελληνικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν Ιταλικόν και Ελληνικόν