6970. - Λεξικόν Γάλλο - έλληνικόν. Συνταχθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. Βυ- ζαντίου. Εκδοθέν δε δαπάναις 'Ανδρέου Κορομηλα στερεοτΰπως. Κατ' έ'γκρισιν τοϋ έπι τών Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Έκπαιδεχίσεως Υπουργείου. "Εκδοσις δευ- τέρα. — «Notre langue------Charlemagne». Voltaire.—Άθήνησιν, εκ τοϋ τυπογραφείου 'Ανδρέου Κορομηλα. Κατά την όδόν Έρμου 'Αριθ. 215. 1856. Εις 4ον, σ. 2 ά. ά. + 422. ΓΕΝ. Gr. Lang. 409. *
Σκαρλάτου Δ. Βυ-ζαντίου

Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν Γάλλο - ελληνικόν